Följande stadgar för Långheds Bygdeförening antogs på föreningsstämman den 28e Februari 1998

24e februari 2019 beslutades på årsmöte, för andra året, om ändring/förtydligande av §14 STYRELSE. Ändringen är införd 2019-02-27.

16e februari 2020 beslutades på årsmöte, för andra året, om ändring/förtydligande av §2 ÄNDAMÅL punkt 3, samt §18 FIRMATECKNING.
Ändringen är införd 2020-05-14.

LÅNGHEDS BYGDEFÖRENING.

Ideell förening med årsavgifter.

 

§ 1 FÖRENING

 • Föreningens namn är: Långheds Bygdeförening 

 § 2 ÄNDAMÅL

 • Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden har till uppgift att göra Långhed till en by där det är trevligt att bo och arbeta.

 • Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella och historiska utveckling, genom bland annat visning av värdefulla och säregna byggnader.

 • Vi vill arbeta för en ökad turism. Vi vill vidare arbeta för att föreningens bygdegård är en plats för olika fritidssysselsättningar och sammankomster.

 • Föreningen vill betona vikten av att arbeta miljövänligt.

 • I Långhed finns ett antal föreningar som bygdeföreningen kommer att samarbeta med.

 

§ 3 SÄTE

 • Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Långhed, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län.

 § 4. INTRADE

 • Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

 §5 AVGIFTER

 • Medlem betalar årsavgiftenligt belopp som årligen fastställts av föreningsstämman.

 § 6 UTTRÄDE

 • Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen.

 • Begäran skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.

 § 7 UTESLUTNING

 • Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen. 

 § 8 MEDLEMSFÖRTECKNING

 • Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. 

 • Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

   § 9 ORGAN

Föreningens organ är:

 1. Föreningsstämma.

 2. Styrelse.

 3. Revisorer.

 §10

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars.

 • Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när Minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen.

 • Av begäran skall det framgå det ärende som medlemmarna vill ha behandlat.

 • Vid föreningsstämma har varje medlem 1 röst, om de ej begärt utträde eller uteslutits. 

 • Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs.

 • Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.

 • Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst.

 • Vid val med slutna sedlar avgör dock lotten. 

§11

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 

 1. Val av ordförande för mötet.

 2. Val av sekreterare förmötet.

 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

 4. Mötets behöriga utlysande.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 6. Kassaberättelse.

 7. Revisorernas berättelse.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Redovisning av budget- och verksamhetsplan.

 11. Val av ordförande i föreningen.

 12. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare.

 13. Val av revisorer samt ersättare. 1

 14. Val av ombud och ersättare till stämmor.

 15. Val av ombud till övriga föreningar.

 16. Val av valberedning.

 17. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års avgift.

 18. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman. i

 19. Vid stämman väckta frågor.

 

§12 

 • På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

 §13 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom skriftlig kallelse eller genom annonsering senast 14 dagar f. före stämman.

 § 14 STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 7 ledamöter samt 2 ersättare:

 • Ordförande som väljs på 1 år.

 • 6 ledamöter som väljs på 2 år med växelvisa val, där hälften av ledamöterna väljs vartannat år. 

 • 2 ersättare som väljs på 1 år. 

 §15

 • Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det  lämpligt, dock minst 4 gånger per år eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde. 

   §16

 • Till styrelsesammanträde skall samtliga ordinarie ledamöter kallas och vid förfall skall ersättare kallas. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

 §17

 • Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. 

 § 18 FIRMATECKNING

 • Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, eller annan ledamot som styrelsen utser, var för sig.

 § 19 RÄKENSKAPER

 • Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 Januari till den 31 December   

 • Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 § 20 REVISORER

 • Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer.

 • För revisorerna skall utses ersättare.

 • Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år i taget

 • Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma. 

 

§21 ÄNDRING AV FÖRENINGENSSTADGAR SAMT LIKVIDATION

 • Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie Föreningsstämma.

 • Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 

§ 22 UPPLÖSNING 

 • Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

 

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma å den 18 februari 1998.

24e februari 2019 beslutades på årsmöte, för andra året, om ändring/förtydligande av §14 STYRELSE. Ändringen är införd 2019-02-27.

16e februari 2020 beslutades på årsmöte, för andra året, om ändring/förtydligande av §2 ÄNDAMÅL punkt 3, samt §18 FIRMATECKNING. 
Ändringen är införd 2020-05-14.